Portrait with Rainbow

2016, installation

A photographic installation in the form of a faceboard with hole to put the face in and be photographed. A photograph printed on the faceboard shows the "Tęcza" ("Rainbow") in flames on the Savior Square (Plac Zbawiciela) in the Polish capital of Warsaw. "Tęcza" was an artistic installation made by polish contemporary artist Julita Wójcik. It was an artistic construction in the form of a giant rainbow made of artificial flowers.The construction was vandalized several times, generating significant media coverage in Polish media, usually in the context of LGBT rights in Poland.
A photograph printed on the faceboard shows the demage of "Tęcza" during marches on Polish Independence Day on 11 November 2013. The November 2013 incident occurred in the background of a wider riot by right-wing nationalists, who clashed with police and vandalized other parts of the city as well.
The author of photographs documenting the event is Nina Rybińska.

Portret z Tęczą

2016, akcja artystyczna & instalacja

Instalacja fotograficzna w formie fotostandu z otworami wyciętymi tak, żeby włożyć w nie twarz i zrobić zdjęcie. Fotografia nadrukowana na fotostand dokumentuje przypadek podpalenia „Tęczy” – instalacji artystycznej Julity Wójcik na pl. Zbawiciela w Warszawie. Wydarzenie miało miejsce 11 listopada 2013 roku podczas Marszu Niepodległości. Do czasu demontażu instalacji, w sierpniu 2015 roku, „Tęcza” była siedmiokrotnie podpalana. Autorką fotografii dokumentującej zdarzenie jest Nina Rybińska.
Praca była eksponowana podczas akcji artystycznej Stereotypy o Polsce pod halą Nova w Lublinie oraz na wystawie o tym samym tytule w Brain Damage Gallery. Organizatorem obu wydarzeń była Pracownia Sztuki Zaangażowanej Społecznie – Rewiry.

1000 PLN

2015, installation — “Forbidden Acts” SURVIVAL 13, Wrocław, Poland

In cooperation with Kasper Lecnim.

A pile of banknotes worth 1000* in Polish currency on a table, a security guard next to it and in the background the visitors who experienced this financial installation so meticulously that after 4 days only a plate with the project’s description was a testimony to the fact that the money had once been there. This is our reply to forbidden acts – the theme of the 13th Survival Festival taking place in the former Riot Police Barracks in Wrocław.

It is worth noting that the visitors, apart from obviously stealing the banknotes, checked their authenticity, photographed them (also in the selfie version, holding them next to their faces) and doggedly counted them. Some threw in their own; others callously asked if it was there that they gave money away. Most smiled when they saw the money. The most courageous woman scattered the banknotes all over the room.

A thousand in Polish currency provoked a show consisting of the whole spectrum of human behaviour; apparently the power of money is still irrepressible.

*1000 zł was approximately 254 $ or 233 €

1000 PLN

2015, instalacja — "Czyny zabronione" SURVIVAL 13, Wrocław, Polska

We współpracy z Kasper Lecnim.
Na stoliku stos banknotów o wartość 1000 zł, obok ochroniarz, a w tle zwiedzający wystawę, którzy doświadczają tej finansowej instalacji na tyle skrupulatnie, że po 4 dniach o istnieniu pieniędzy dowodzi jedynie tabliczka z opisem projektu. To nasza odpowiedź na czyny zabronione – temat 13 edycji Festiwalu Survival, odbywającego się w byłych Koszarach Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu.

Warto wspomnieć, że zwiedzające osoby, oprócz oczywistej kradzieży, sprawdzały też autentyczność banknotów, robiły im zdjęcia (również w wersji selfie trzymając je przy twarzy), a także zawzięcie liczyły ich sumę. Niektórzy dorzucali zawartość własnych portfeli, inni z kolei bez skrępowania pytali czy to tutaj rozdają pieniądze. Większość reagowała uśmiechem na sam ich widok. Najodważniejsza kobieta rozsypała je wszystkie po całym pomieszczeniu.

1000 zł sprowokowało show zbudowany z całej gamy ludzkich zachowań, najwyraźniej siła pieniędzy jest wciąż niepohamowana.

I undertake to provide services to the best of my professional knowledge with due care and diligence

2015, architectural drawings & plans

A response to the slogan A drawing as an object providing knowledge – the central theme of the open competition during the Think Tank lab Triennial, International Festival of Contemporary Drawing, Wrocław.
The work consists of architectural designs for the construction of the infrastructure in the Auschwitz-Birkenau concentration camp (watchtower, expansion of the camp, crematoriums, gas chambers). Their authors, e.g. Karl Prüfer, Walter Dejaco, Werkmann, were prominent architects in the Central Construction Board for the Waffen-SS and Police in Auschwitz – an institution responsible for drawing plans and carrying out construction work in the camp. The architects diligently applied their best professional knowledge and skills to design the objects of mass extermination.

Zobowiązuję się świadczyć usługi według swojej najlepszej wiedzy zawodowej z należytym zaangażowaniem i starannością

2015, rysunki i plany architektoniczne

Odpowiedź na hasło Rysunek jako obiekt zawierający wiedzę – ideę przewodnią otwartego konkursu w ramach Think Tank lab Triennale, International Festival of Contemporary Drawing, Wrocław.

Praca składa się z planów architektonicznych budowy infrastruktury obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau (plan wieży wartowniczej, rozbudowy obozu, krematoriów, komór gazowych). Autorzy planów – m.in: Karl Prufer, Walter Dejaco, Werkmann, to główni architekci Centralnego Zarządu Budowlanego Waffen SS i Policji w Oświęcimiu – instytucji odpowiedzialnej za wykonywanie projektów i prac budowlanych na terenie obozu. Architekci świadomie wykorzystali swoją najlepszą wiedzę zawodową i umiejętności do zaprojektowania obiektów służących masowej eksterminacji.

Ciało Miasta

2016, fotografia